Regulamin


§ 1 Wstęp Serwis numerologia24.pl jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników za pośrednictwem Internetu. Z serwisu numerologia24.pl można korzystać bez opłat lub po dokonaniu płatności, co zapewnia możliwość korzystania z dodatkowych funkcji serwisu.

Przed dokonaniem rejestracji zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z poniższymi punktami, które tworzą formę wzajemnej współpracy pomiędzy Tobą a serwisem numerologia24.pl. Podczas procesu rejestracji będziesz proszony(a) o zapoznanie się z poniższymi punktami i zaakceptowanie ich treści poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Jeśli z jakiś względów nie zgadzasz się z regulaminem nie powinieneś(naś) rejestrować się w serwisie numerologia24.pl.

§ 2
Definicje
W niniejszym dokumencie poniższe stwierdzenia mają następujące znaczenie:
Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami;
Serwis - serwis internetowy numerologia24.pl znajdujący się w pod adresem internetowym www.numerologia24.pl;
Administrator - spółka O.I.R.I.X Ltd. zarejestrowana pod numerem 106.07818, Registered adress; 7 bell yard, London, England.
Skrzynka email - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adresem email), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane;
Użytkownik - osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, która skutecznie założy Konto w Serwisie, poprzez uzyskanie Loginu i hasła pozwalającego zalogować się do Serwisu;
Login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana podczas rejestracji;
Konto - dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła). Jest to miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, a także dokonuje operacji związanych z funkcjonowaniem jego Profilu;
Profil- zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, które udostępniane i prezentowane są na stronie profilu Użytkownika w Serwisie;
Konto Premium - Konto w Serwisie dostępne dla wszystkich Użytkowników, którzy po uiszczeniu stosownej opłaty, uzyskują na określony okres czasu, status posiadacza Konta Premium; usługa ta pozwala na korzystanie przez Użytkownika posiadającego Konto Premium z szeregu poszerzonych lub dodatkowych usług Serwisu oraz innych preferencji przyznawanych doraźnie lub okresowo.
Pomoc - miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik w każdej chwili może dowiedzieć się, w jaki sposób należy zrealizować określone działania, aby osiągnąć pożądane cele.

§ 3
Informacje podstawowe
1. Podstawowym przedmiotem Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet systemu prezentacji i wymiany informacji o Użytkownikach, prowadzonego i utrzymywanego przez Administratora, w celu umożliwienia w ten sposób nawiązywania znajomości pomiędzy Użytkownikami. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z charakterem Serwisu.
2. Aby korzystać z usług Serwisu Użytkownik musi posiadać odpowiedni sprzęt oraz oprogramowanie o odpowiednich parametrach wymaganych dla właściwego korzystania z numerologia24.pl: przeglądarka Internet Explorer 10 lub równorzędna, aktywne funkcje Javascript, aktywne cookies i aktywne pop-ups. Użytkownik musi posiadać umiejętności, sprzęt oraz oprogramowanie potrzebne dla korzystania z Internetu oraz świadomość, że charakterystyka i ograniczenia Internetu sprawiają, że bezpieczeństwo, dostępność oraz spójność danych przekazywanych drogą internetową nie może zostać zagwarantowana.
3. Prosimy pamiętać, że w zależności od konfiguracji sprzętu i oprogramowania Użytkownika pewne funkcje Serwisu mogą być niedostępne. Administrator nie może zagwarantować, że Serwis będzie funkcjonował nieprzerwanie oraz bez błędów. W szczególności, korzystanie z tej Strony może zostać przerwane o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu, lub dla poszerzenia jej zawartości i/lub prezentacji.
4. Uczestnictwo w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne.
5. Dodatkowe odpłatne usługi świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Użytkownika po wniesieniu stosownej opłaty za daną usługę.
6. Profile Użytkowników podlegają ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator Serwisu. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższe podmioty, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie Konta.

§ 4
Usługi
1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość prezentowania szeregu danych, informacji i innych treści o sobie i od siebie wraz z wizerunkiem osobistym znajdującym się na przekazanych do Serwisu fotografiach - składających się na pojęcie Profilu Użytkownika, a także korzystania z szeregu innych usług Serwisu pozwalających na zawieranie znajomości między Użytkownikami.
2. Przeglądanie zasobów Serwisu oraz jego poszczególne usługi, mogą być dostępne dla każdego użytkownika Internetu, przy czym zakres tego dostępu dla osób nie będących Użytkownikami może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem lub głównymi partnerami Administratora. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi i podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny i do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami i reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.
4. Wszystkie odpłatne usługi w Serwisie świadczone są tylko na wyraźne zlecenie Użytkownika.
5. Pełen zakres podstawowych usług Serwisu dostępny jest bez ograniczeń dla posiadaczy Konta w Serwisie, co nie dotyczy usług dodatkowych odpłatnych oddzielnie, które dostępne są dla każdego Użytkownika bez względu na status, po wniesieniu stosownych opłat.
6. Posiadaczem Konta Premium, Premium Plus oraz VIP może zostać każdy Użytkownik po wniesieniu opłaty aktywacyjnej.
7. Dla wszystkich Użytkowników o jednakowym statusie w Serwisie, zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu (zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości) może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, co dotyczy również możliwości dodawania lub usuwania poszczególnych usług. Powyższe może być uzależnione od wymogu spełnienia przez Użytkowników dodatkowych warunków.
8. Administrator będzie informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu usług i tego przyczynach.

§ 5
Uczestnictwo w Serwisie
1. Uczestnikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna w wieku powyżej 16 lat, która zaakceptuje Regulamin oraz poda wszystkie dane osobowe niezbędne w procesie rejestracji.
2. W celu założenia Konta oraz korzystania z Serwisu niezbędny jest dostęp do Internetu, przeglądarka internetowa oraz posiadanie dowolnej aktywnej Skrzynki email.
3. Procedura rejestracji Użytkownika oraz aktywacji jego konta przebiega stopniowo za pośrednictwem poczty email.
4. Do zakończenia procedury rejestracji niezbędne jest kliknięcie na link podany w mailu, który Osoba otrzyma w procesie rejestracji. Osoba, która nie dokona ostatecznej aktywacji Konta (nie kliknie na link) w okresie trzech dni, zostanie pozbawiona możliwości aktywacji tego Konta. W celu dalszej rejestracji będzie musiała ponownie wypełnić formularz rejestracyjny.
5. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto w Serwisie.
6. Poprzez zakończenie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż:
a) zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu;
b) wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach i inne informacje składające się na Profil przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez Administratora, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu. Powyższe nie dotyczy następujących danych:
- adresu email;
- hasła do Konta;
- dokładnej daty urodzenia (system podaje do publicznej wiadomości wiek Użytkownika w latach wyliczony automatycznie na podstawie podanej daty urodzin);
c) wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Administratora Serwisu wszelkich przekazanych podczas rejestracji jak i późniejszej edycji Profilu lub w inny sposób, danych osobowych oraz wizerunku osobistego na przekazywanych do Serwisu fotografiach w celach upublicznienia tych informacji i danych osobowych poprzez ich prezentację na łamach Serwisu. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Administratorowi na wykorzystywanie powyższych danych, informacji i wizerunku osobistego przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, lecz publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie wskazywały na powiązania z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem (bez adresu email).
d) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego partnerów
7. Udostępniając zdjęcie do Serwisu, Użytkownik oświadcza, iż:
a) posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby zdjęcie to mogło być udostępnione publicznie (opublikowane) na łamach Serwisu oraz w innych mediach, zgodnie ze zgodami udzielonymi przez Użytkownika na podstawie innych postanowień Regulaminu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
b) w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanego zdjęcia lub wizerunku osobistego osób trzecich, Użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.
8. Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a tym samym zablokować Konto Użytkownika, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.
9. Powyższe dotyczy również załączanych fotografii oraz dodatkowo, Administrator może odmówić publikacji fotografii dokonując zablokowania Konta Użytkownika, jeżeli zdjęcie będzie większe niż 3 MB, słabej jakości lub nie będzie spełniać warunków technicznych Serwisu (zbyt małe lub zbyt duże rozmiary fizyczne, nieobsługiwany format plików itp.).
10. Niezależnie od ilości przekazywanych do Serwisu fotografii - zdjęcie główne musi przedstawiać jak najaktualniejszy wizerunek osobisty Użytkownika, czyli taki, który pozwala rozpoznać Użytkownika w aktualnej czasowo rzeczywistości (np. zdjęcie 25-letniego Użytkownika przedstawiające go w wieku 3 lub 8 lat - jest dozwolone do publikacji na łamach Serwisu, ale wówczas nie może ono być zdjęciem głównym i Profil musi być uzupełniony o dodatkowe zdjęcie aktualne, będące zdjęciem głównym), fotografia główna musi prezentować użytkownika wyraźnie pozwalając na jego identyfikację w rzeczywistości (musi to być twarz z widocznymi rysami lub sylwetka z twarzą z widocznymi rysami twarzy). Nie spełnienie tego wymogu spowoduje zablokowanie Konta Użytkownika.
11. Użytkownik może zawiesić Konto, co spowoduje czasowe jego deaktywowanie w Serwisie (będzie ona niewidoczna, a innym Użytkownikom starającym się ją wywołać ukaże się stosowna informacja, iż Użytkownik o danym Loginie zawiesił swoje Konto Użytkownika), Login Użytkownika będzie nierozpoznawalny, a Użytkownik w tym czasie straci możliwość korzystania lub realizowania usług Serwisu związanych z jego przedmiotem (np. niedostępne będzie korzystanie z systemu poczty wewnętrznej), co nie dotyczy funkcjonalności samego Konta lub usług nie związanych bezpośrednio z nawiązywaniem lub wymianą informacji między Użytkownikami. Zawieszenie Konta nie powoduje zawieszenia biegu terminów opłaconych usług dodatkowych. Użytkownik może odwiesić Konto w każdym czasie, jednakże musi to nastąpić w okresie nie dłuższym niż po upływie 6 miesięcy od chwili zawieszenia Konta. Po 6-miesięcznym okresie zawieszenia Konta, które nie zostanie w tym czasie odwieszone, Konto takie zostanie automatycznie usunięte, bez możliwości jego przywrócenia, o czym Użytkownik zostanie poinformowany emailem.
12. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu, wysyłając odpowiednie zapytanie do Administratora Serwisu. Usunięcie Konta z Serwisu odbywa się na stałe i bezpowrotnie.
13. Usunięcie Konta może spowodować zakończenie świadczenia wszelkich lub niektórych odpłatnych usług Serwisu wykupionych przez Użytkownika, jeżeli do ich świadczenia konieczne jest ze względów technologicznych lub systemowych posiadanie Konta w Serwisie.
14. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, iż Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może zablokować Konto lub poszczególne usługi Serwisu (np. pocztę wewnętrzną), wraz z podaniem na łamach Serwisu stosownej informacji w tym zakresie dostępnej dla wszystkich Użytkowników. Administrator odblokuje Konto lub inne zablokowane usługi według własnego uznania, po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora jako przyczyna blokady albo po upływie określonego czasu wskazanego przez Administratora, jako sankcja za naruszanie Regulaminu, pod warunkiem, że Użytkownik da należytą gwarancję przestrzegania Regulaminu.
15. Konto może zostać usunięte przez Administratora bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:
a) Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu;
b) Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 12 miesięcy od ostatniego zalogowania;
c) Profil Użytkownika nie zawiera minimalnej ilości danych lub informacji wymaganych do aktywowania Konta Użytkownika przez okres 6 miesięcy. Zakres minimalnej ilości danych Profilu wskazany jest na stronie Konta w "Mój Profil" poprzez oznaczenie symbolem "*";
d) Użytkownik posiada więcej niż jedno Konto - w takim przypadku usunięte mogą zostać wszystkie Konta Użytkownika;
e) Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie;
f) Użytkownik w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Serwisu przez Administratora, nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania lub ze względu na konkretne okoliczności nie daje gwarancji zachowań zgodnych z Regulaminem;
g) Użytkownik nie odwiesi zawieszonego Konta w okresie dłuższym niż 6 miesięcy od jego zawieszenia;
h) Użytkownik podejmuje działania, które mogą destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub nie być zgodne z interesem społeczności Serwisu.

§ 6
Subskrypcje
1. Subskrypcja może być aktywowana na okres 1, 3, 6, 12 i 24 miesięcy, w zależności od wyboru Użytkownika. W przypadku braku anulowania Subskrypcji, Subskrybcja zostanie odnowiona automatycznie na kolejny okres.
2. Większość usług na Serwisie składa się z jednorazowej opłaty początkowej oraz następujących po niej okresowych płatności w ramach wykupionej subskrypcji. Akceptując niniejszą Umowę Użytkownik zgadza się, że subskrypcje na serwisie będą automatycznie odnawiane i bierze odpowiedzialność za wszelkie opłaty wynikające z automatycznie odnawianych subskrypcji aż do momentu rezygnacji z Usługi przez Użytkownika. W przypadku automatycznie odnawianej subskrypcji subskrypcja Użytkownika będzie odnawiana na taki sam okres, na jaki została aktywowana początkowo zgodnie z aktualnym cennikiem. Aby zmienić lub zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie należy zalogować się na profil i dokonać stosownej zmiany na zakładce `Subskrypcja`. W przypadku rezygnacji, Użytkownik może korzystać z już wykupionych usług w ramach danej subskrypcji aż do końca danego okresu subskrypcji. Wówczas subskrypcja nie zostanie przedłużona na kolejny okres.
3. W przypadku wykupienia konta Premium Plus lub VIP przez użytkownika z aktywną subskrypcją Premium lub konta VIP przez użytkownika z aktywną subskrypcją Premium Plus, nowe konto zostanie aktywowane z automatycznie odnawialną subskrypcją i nowym pakietem usług, a niewykorzystane dni ze starego pakietu usług zostaną dezaktywowane. Uaktywnienie niewykorzystanych dni ze starego pakietu usług nastąpi dopiero po wygaśnieniu subskrypcji, dla nowo aktywowanych usług. Niewykorzystane dni ze starego pakietu usług nie podlegają refundacji.
4. Płatności dokonane przez Użytkownika za Subskrypcję nie podlegaja zwrotowi, chyba że Serwis przestanie świadczyć Użytkownikowi usługi objęte Subskrypcją. W takim wypadku zwrotowi podlega kwota odpowiadająca proporcji czasu kiedy usługa była świadczona w stosunku do całego okresu subskrybcji - odpowiednio 1, 3, 6, 12 oraz 24 miesiące. Płatności nie podlegaja zwrotowi w sytuacji naruszenia warunków Regulaminu przez Użytkownika.

§ 7
Zasady
1. Niedozwolone jest w żadnym przypadku i w jakiejkolwiek formie (wyraźnie lub w sposób dorozumiany) podawanie przez Użytkownika w treściach ogólnie dostępnych na łamach Serwisu informacji w jakikolwiek sposób mogących wskazywać na jakikolwiek środek lub sposób bezpośredniej możliwości komunikacji z Użytkownikiem (numer telefonu, adres email, dane kontaktowe komunikatora internetowego, itp.), z pominięciem celu i charakteru przedmiotu Serwisu, co dotyczy również podawania lub publikowania w ten sam sposób adresów do jakichkolwiek stron internetowych - bez wyraźnej zgody Administratora, a także niedozwolone jest:
a) nakłanianie innych Użytkowników do podawania przez nich w treściach ogólnie dostępnych na łamach Serwisu informacji o możliwościach bezpośredniego kontaktu z takim Użytkownikiem.
b) informowanie o fakcie korzystania lub nie korzystania przez danego Użytkownika z poszczególnych usług Serwisu, a także o posiadaniu Konta Premium, poza przypadkami zamieszczania stosownych informacji w sposób zautomatyzowany przez system informatyczny Serwisu.
2. Niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie lub poszczególnych usług dodatkowych (odpłatnych i nieodpłatnych) do innych celów (sprzecznych lub niewłaściwych) niż to wynika z charakteru i przedmiotu Serwisu, a w szczególności niedozwolone jest:
a) rozpowszechnianie treści pornograficznych;
b) uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;
c) rozsyłanie spamu;
d) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący stara się wpływać na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;
e) publikowanie na łamach Serwisu treści naruszających międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.)

§ 8
Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność
1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii.
2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu i to z jakichkolwiek przyczyn.
3. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom (Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym).
4. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
5. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Serwisu.
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
9. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamach Serwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposób uporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmują działania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu.
10. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
11. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu wraz z systemem poczty wewnętrznej do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników lub dołączanie do przekazywanych pomiędzy Użytkownikami i osobami trzecimi treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Administratora jak i podmioty trzecie. Tym samym Użytkownicy wyrażają zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych itp. do treści korespondencji przesyłanych systemem poczty wewnętrznej.
12. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z Serwisu.
13. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.

§ 9
Zmiany Regulaminu
1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Konta Użytkownika.

§ 10
Ograniczenie odpowiedzialności
1. Administrator może być uznany odpowiedzialnym przed Użytkownikiem, tylko kiedy pewne i rozstrzygające dowody zostaną przytoczone przed sądem, dowodzące bezprawnego czynu w którym był zaangażowany Administrator, który działał na szkodę Użytkownika. W tym względzie Administrator nie może w żadnym wypadku być odpowiedzialnym za bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenia, kiedy zachowanie Użytkownika przyczyniło się do zaistnienia uszkodzenia, na którym Użytkownik twierdzi, że ucierpiał. W szczególności, Administrator nie będzie odpowiedzialny za bezpośrednie i pośrednie szkody zaistniałe w przypadku niewłaściwego zastosowania się Użytkownika do warunków użytkowania Serwisu.',